/ Handhaving

Dit is een deel van de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over handhaving. Handhaving is de tegenhanger van vergunningverlening. Onder de Omgevingswet zullen – mede vanwege de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – meer bouwwerken vergunningvrij zijn. Dat betekent echter niet dat niet aan de voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving hoeft te worden voldaan. Bij omgevingsplanvergunningvrije bouwwerken is het ingewikkelder. Sommige omgevingsplanvergunningvrije bouwwerken hoeven niet aan het omgevingsplan te voldoen, maar andere wel. Zie daarvoor de publicatie van Peter over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet.

Handhaving begint met een vooraankondiging last onder dwangsom (of last onder bestuursdwang). U krijgt twee weken de tijd om te reageren. Het is aan te raden om een zienswijze in te dienen en een gesprek aan te vragen. Mogelijk kunt u met de gemeente een regeling treffen en legt de gemeente durende de onderhandelingen niet daadwerkelijk de last onder dwangsom op.

Het is verstandig om te procederen tegen de last onder dwangsom zelf en niet de invorderingsbeschikking af te wachten. Als de last onder dwangsom onherroepelijk wordt, is de overtreding namelijk een gegeven. Ook staat dan de hoogte van de dwangsommen vast. In de procedure tegen de invorderingsbeschikking kunt u eigenlijk alleen nog maar aanvoeren dat de last niet is overtreden en dat invordering niet meer mogelijk is vanwege verjaring.